I. UPRAWA, GLEBY, NAWOŻENIE


1. Współczynniki reprodukcji i degradacji materii organicznej gleby wg Eicha i Kundlera


2. Kompleksy przydatności rolniczej gleb dla terenów nizinnych


3. Przeciętne plony 4 zbóż na poszczególnych kompleksach glebowych


4. Minimalne parametry jakościowe pszenicy zwyczajnej w zakupie interwencyjnym


5. Charakterystyka głównych nawozów mineralnych


6. Zawartość składników mineralnych w świeżej masie nawozów naturalnych i organicznych


7. Wykorzystanie składników z nawozów


8. Podstawowe parametry nawozów wapniowych


9. Podstawowe parametry nawozów wapniowo-magnezowych


10. Ilość CaO potrzebna do neutralizacji zakwaszającego działania nawozów azotowych


11. Orientacyjne dawki wapna (t/ha) potrzebne do doprowadzenia odczynu gleby do obojętnego (pH około 6,5)


12. Ilości składników pokarmowych wprowadzonych do gleby z obornikiem


13. Sposób przeliczania dawek nawozów na czysty składnik


14. Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym


15. Przeciętne wartości pobrania podstawowych składników pokarmowych na jednostkę plonu głównego roślin uprawnych


16. Zwiększenie dostępności składników pokarmowych dzięki aktywności dżdżownic


17. Przedziały potrzeb wapnowania
II. GŁÓWNE ROŚLINY UPRAWNE


1. Podstawowe dane agrotechniki zbóż


2. Podstawowe dane agrotechniki roślin okopowych


3. Podstawowe dane agrotechniki upraw przemysłowych.


4. Podstawowe dane agrotechniki roślin motylkowych


5. Podstawowe dane agrotechniki roślin międzyplonowych


6. Podstawowe dane agrotechniki upraw energetycznych


7. Wartość opałowa i inne parametry surowców energetycznych


8. Uzysk etanolu z różnych surowców


9. Wartość przedplonowa roślin uprawnych
III. EKOLOGIA (wybrane informacje o ekologicznym systemie produkcji )


1. Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce


2. Wartość przedplonowa różnych roślin dla zbóż


3. Przykładowe płodozmiany dla gospodarstw ekologicznych,


4. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce


5. Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym


6. Choroby i szkodniki zbóż, których nasilenie zależy od zmianowania


7. Sucha masa (t/ha) resztek pożniwnych (wg Kvech, Malickiego)


8. Oddziaływanie różnych form nawozów organicznych i resztek pożniwnych na właściwości gleby .


9. Zawartość azotu w kg/ha w resztkach pożniwnych różnych roślin motylkowatych


10. Wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych


11. Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym


12. Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
IV. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE


1. Identyfikacja biotypów trwałych użytków zielonych


2. Terminarz prac na TUZ


3. Optymalna struktura udziału traw, motylkowych i ziół w runi ( w %)


4. Udział poszczególnych grup roślin w mieszankach


5. Grupy i rodzaje użytków zielonych wg typologicznego ich podziału


6. Siedliska, ich potencjał produkcyjny, możliwa obsada zwierząt oraz rodzaj wypasu


7. Roczne dawki azotu w kg czystego składnika na 1 ha łąk i pastwisk zależnie od rodzaju gleby - siedliska i wysokości plonu


8. Roczne dawki fosforu w kg czystego składnika na 1 ha łąk i pastwisk zależnie od rodzaju gleby - siedliska i wysokości plonu


9. Roczne dawki potasu w kg czystego składnika na 1 ha łąk i pastwisk zależnie od rodzaju gleby - siedliska i wysokości plonu


10. Wpływ nawożenia na skład botaniczny runi łąkowej w %


11. Wpływ różnych dawek kompostu na plony siana uzyskiwane z łąki torfowej


12. Plon siana z łąki matowanej różnymi okrywami w t/ha


13. Plony zielonek z łąk górskich zasilanych różnymi nawozami


14. Wpływ koszarzenia na plon siana


15. Nawożenie plantacji nasiennych traw w kg /ha czystego składnika


16. Mieszanki na trwałe użytki zielone, normy wysiewu nasion


17. Mieszanki do podsiewu trwałych użytków zielonych


18. Przykłady mieszanek traw i motylkowych do wysiewu na przemienne użytki zielone


19. Wysiew i zbiór nasion na plantacjach nasienych traw


20. Wysiew i zbiór nasion na plantacjach nasienych roślin motylkowych drobnonasiennych


21. Klasy wartości użytkowej ( Lwu) ważniejszych gatunków roślin użytków zielonych


22. Zmiany zawartości składników pokarmowych w trawach pierwszego pokosu w zależności od fazy rozwoju


23. Preferencje w pobieraniu roślin z runi przez różne grupy zwierząt


24. Plonowanie wybranych gatunków traw i ich udział w plonie ogólnym


25. Plony siana z łąki trwałej w pierwszym roku użytkowania ( czarna ziemia właściwa)


26. Plony siana w zależności od częstotliwości koszenia w t/ha


27. Rozkład plonów siana w t/ha traw i roślin motylkowych wysianych w czystym siewie w pierwszym roku użytkowania


28. Wydajność pastwisk w zależności od rodzaju wypasu


29. Optymalny termin koszenia łąk ( I pokos) w zależności od cech biologicznych przeważających w runi gatunków traw


30. Struktura plonu zielonki na pastwisku w trakcie wegetacji


31. Straty suchej masy (%) w stosunku do zawartości początkowej


32. Straty zachodzące podczas suszenia siana w%


33. Ubytki naturalne przy przechowywaniu siana


34. Ubytki naturalne przy składowaniu siana w % wagowych


35. Orientacyjny ciężar 1 m3 siana w kg


36. Straty (w %) przy różnych sposobach suszenia i kiszenia masy zielonej


37. Nakłady pracy w roboczogodzinach na 1 ha użytków zielonych


38. Identyfikacja biotypów dla potrzeb KPR


39. Specjalne obszary ochrony siedlisk ( Natura 2000)
V. ROŚLINY WARZYWNICZE


1. Wybrane zagadnienia agrotechniki niektórych gatunków warzyw uprawianych z siewu


2. Wybrane zagadnienia agrotechniki niektórych gatunków uprawianych z rozsady


3. Wybrane zagadnienia agrotechniki warzyw pod osłonami


4. Agrotechnika wybranych gatunków warzyw wieloletnich


5. Wymagania pokarmowe roślin warzywnych w uprawie polowej


6. Dawki i terminy stosowania nawozów naturalnych i organiczno - mineralnych pod różne gatunki roślin warzywnych w uprawie polowej


7. Główne choroby i szkodniki warzyw oraz najczęściej spotykana liczba oprysków


8. Optymalne warunki przechowywania warzyw


9. Uprawa boczniaka ostrogowatego - pełny cykl uprawy


10. Nakłady siły roboczej na 100 m2 uprawy pieczarki


11. Zalecane podstawowe parametry pieczarkarni o powierzchni uprawowej 1005-1040 m2
VI. ROŚLINY SADOWNICZE


1. Podkładki dla jabłoni


2. Rozstawa i liczba drzew jabłoni na 1 ha w zależności od siły wzrostu i odmiany


3. Nawożenie mineralne intensywnych sadów jabłoniowych


4. Nakłady siły roboczej i ciągnikowej na założenie 1 ha sadu jabłoniowego


5. Nakłady pracy dla 1 ha sadu jabłoniowego/ rok


6. Przeciętne plony owocujących sadów jabłoniowych


7. Podkładki dla grusz


8. Rozstawa i liczba drzew grusz na 1 ha w zalezności od siły wzrostu i odmiany


9. Nawożenie mineralne intensywnych sadów gruszowych


10. Nakłady siły roboczej i ciągnikowej na założenie 1 ha sadu gruszowego


11. Nakłady siły roboczej i pociągowej na1 ha sadu gruszowego / rok


12. Przeciętne plonowanie owocujących sadów gruszowych


13. Rozstawa drzew śliw oraz ich liczba / ha


14. Nawożenie mineralne intensywnych sadów śliwowych


15. Nakłady siły roboczej i pociągowej na założenie 1 ha sadu śliwowego


16. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha sadu śliwowego / rok


17. Przeciętne plony owocujących sadów śliwowych


18. Wytrzymałość na mróz najpopularniejszych odmian wiśni


19. Podkładki dla wiśni


20. Rozstawa i liczba drzew wiśni na 1 ha


21. Nawożenie mineralne intensywnych sadów wiśniowych


22. Nakłady siły roboczej i ciągnikowej na założenie dla 1 ha sadu wiśniowego


23. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha sadu wiśniowego / rok


24. Przeciętne plony owocujących sadów wiśniowych


25. Podkładki dla czereśni


26. Rozstawa i liczba drzew czereśni na 1 ha


27. Nawożenie mineralne sadów czereśniowych


28. Nakłady siły roboczej i ciągnikowej na założenie 1 ha sadu czereśniowego


29. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha sadu czereśniowego / rok


30. Przeciętne plony owocujących sadów czereśniowych


31. Podkładki dla brzoskwini


32. Typowe rozstawy, liczba drzew brzoskwiń i nektaryn na 1hektar


33. Nawożenie mineralne sadów brzoskwiniowych i nektarynowych


34. Nakłady siły roboczej i ciągnikowej na założenie 1 ha sadu brzoskwiniowego lub nektarynowego


35. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha brzoskwini i nektaryny / rok


36. Przeciętne plony owocujących sadów brzoskwiń i nektaryn


37. Rozstawy i liczba sadzonek malin szt/ ha


38. Nawożenie mineralne intensywnych plantacji malin


39. Nakłady siły roboczej i pociągowej na założenie 1 ha plantacji malin


40. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha plantacji malin


41. Przeciętne plony owocujących plantacji malin


42. Nawożenie mineralne jagodników (porzeczka, agrest)


43. Typowa rozstawy, obsada krzewów agrestu na 1ha


44. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1hektar plantacji agrestu


45. Przeciętne plony agrestu


46. Typowe rozstawa, obsada krzewów na plantacjach porzeczek


47. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1hektar plantacji porzeczek czarnej, czerwonej , białej


48. Przeciętne plony z 1ha plantacji porzeczek


49. Typowe rozstawy, ilość sztuk na 1 hektar plantacji borówki wysokiej


50. Nawożenie mineralne borówki wysokiej


51. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 hektar plantacji borówki wysokiej


52. Przeciętne plony 1 ha borówki wysokiej


53. Typowa rozstawa, obsada roślin truskawek na 1ha oraz niezbędna powierzchnia matecznika


54. Nawożenie mineralne i organiczne truskawek


55. Nakłady siły roboczej i pociągowej na założenie 1 ha plantacji truskawek


56. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1ha owocującej plantacji truskawek


57. Przeciętne plony truskawek


58. Typowa rozstawa krzewów na plantacjach leszczyny


59. Nakłady siły roboczej i pociągowej na 1 ha plantacji leszczyny rocznie


60. Przeciętne plony leszczyny


61. Wzrost i plonowanie aronii


62. Charakterystyka podstawowych parametrów różnych typów przechowalni owoców


63. Wymiary, pojemność podstawowych opakowań na owoce
VII. ROŚLINY OZDOBNE


1. Charakterystyka materiału siewnego niektórych drzew i krzewów


2. Norma wysiewu na 1m2 powierzchni siewnej (inspekt)


3. Charakterystyka ważniejszych gatunków jednorocznych uprawianych z rozsady


4. Charakterystyka ważniejszych gatunków jednorocznych roślin ozdobnych uprawianych z siewu wprost do gruntu


5. Charakterystyka materiału siewnego niektórych drzew i krzewów


6. Charakterystyka dwuletnich roślin ozdobnych
VIII. ZIOŁA


1. Rośliny uprawiane z bezpośredniego siewu nasion i rozsady


2. Rośliny uprawiane z bezpośredniego siewu nasion w polu


3. Rośliny uprawiane w gruncie rozmnażane wegetatywnie


4. Nawożenie obornikiem roślin zielarskich


5. Terminy zbioru surowców zielarskich


6. Dane dotyczące pozyskiwania ziół
IX. PSZCZOŁY


1. Wydajność pracy przy pozyskiwaniu niektórych produktów pasiecznych


2. Wydajność pracy w pasiekach różnej wielkości


3. Wyniki zastosowania gospodarki wędrownej


4. Zawiązywanie owoców przez rośliny entomofilne przy obecności i przy braku owadów zapylających (według różnych autorów )


5. Średnie zużycie miodu i pyłku przez jedną rodzinę pszczelą w ciągu roku w kg


6. Normy obsady upraw entomofilnych pszczołami w celu dobrego zapylenia


7. Normy zaopatrzenia rodziny pszczelej w zapasy zimowe ( cukier w kg)


8. Zestawienie podstawowego sprzętu potrzebnego w racjonalnie prowadzonej pasiece


9. Wydajność miodowa niektórych gatunków roślin w warunkach Polski


10. Wymiary uli dostepnych w Polsce
X. PRODUKCJA ZWIERZĘCA

A. INFORMACJE OGóLNE


1. Orientacyjna zawartość azotu w odchodach zwierząt utrzymywanych różnymi systemami


2. Współczynniki przeliczeniowe na DJP


3. Podstawowe pojęcia związane z obrotem stada


4. Przykładowy obrót stada bydła


5. Przykładowy obrót stada świń


6. Przykładowy obrót stada drobiu


7. Przykładowy obrót stada kóz


8. Orientacyjne wymiary ciała bydła i koni


9. Minimalne powierzchnie dla bydła


10. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla jeleni i danieli


11. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla koni


12. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla owiec i kóz


13. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla świń


14. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla mięsożernych zwierząt futerkowych


15. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla roślinożernych zwierząt futerkowych


16. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla kur nieśnych w gospodarstwach utrzymujących ponad 350 szt


17. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla drobiu utrzymywanego w klatkach


18. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla drobiu utrzymywanego bezklatkowo


19. Pomieszczenia - minimalne powierzchnie dla drobiu utrzymywanego w systemie otwartym


20. Zalecane parametry oświetlenia w pomieszczeniach inwentarskich


21. Temperatura w pomieszczeniach dla drobiu


22. Parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla trzody chlewnej


23. Parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla bydła


24. Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa pasz


25. Zmiana wartości pokarmowej roślin w zależności od fazy rozwoju


26. Charaktetystyka pasz treściwych w żywieniu zwierząt – zboża i śruty białkowe

B. BYDŁO


1. Główne rasy bydła użytkowane w Polsce


2. Orientacyjne parametry zootechniczne warunkujące reprodukcję stada


3. Przeciętna masa ciała bydła


4. Powszechnie stosowane żywienie cieląt do 3 m-ca (dawki oraz zapotrzebowanie na pasze)


5. Przykładowe dzienne dawki dla jałówek hodowlanych


6. Przykładowe dawki podstawowe dla krów mlecznych


7. Przykładowe dawki pokarmowe dla krów mlecznych (masa ciała ok. 600 kg.)


8. Przykładowe dawki pokarmowe dla krów mlecznych (mix TMR)


9. Skład (%) przykładowych mieszanek treściwych


10. Przykłady dawek pokarmowych dla intensywnie opasanych buhajków w oparciu o kiszonkę z kukurydzy


11. Orientacyjne zużycie pasz (kg) w okresie opasu wg dawek podanych w tabeli powyżej


12. Przykładowa dzienna dawka pokarmowa dla buhajków


13. Zapotrzebowanie paszy (dt) na cały okres opasu (150 - 450 kg) przy założeniu - przyrosty dzienne minimum 1000 g/dzień


14. Żywienie systemem TMR – struktura TMR


15. Parametry dobrej kiszonki z kukurydzy

C. ŚWINIE


1. Główne rasy świń przydatne do krzyżowania towarowego


2. Parametry produkcyjne trzody chlewnej


3. Niektóre cechy świń ras utrzymywanych w Polsce (stada pod kontrolą użytkowości)


4. Ocena użytkowości stada loch


5. Kalendarz prośności loch


6. Klasyfikacja tusz wieprzowych w Polsce uwzględniająca standardy UE


7. Orientacyjna wydajność rzeźna i straty ubojowe


8. Orientacyjne zapotrzebowanie świń na energie, białko i aminokwasy (na 1 szt/okres żywienia)


9. Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze pełnoporcjowe dla młodzieży hodowlanej oraz knura (w kg/okres żywienia)


10. Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze pełnoporcjowe dla 1 lochy - 2,2 mioty w roku


11. Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze pełnoporcjowe dla 1 lochy - 2 mioty w roku


12. Orientacyjne dzienne dawki pokarmowe na bazie pasz gospodarskich dla loch


13. Długość tuczu świń


14. Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze pełnoporcjowe dla 1 tuczonej sztuki

D. KONIE


1. Wskaźniki biodynamiczne koni głównych grup rasowych w Polsce (parametry pokroju)


2. Orientacyjne parametry zootechniczne dla koni


3. Maksymalne dzienne dawki różnych pasz dla koni o masie ciała 500-600 kg


4. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe koni użytkowanych w rekreacji


5. Przykładowa dawka pokarmowa dla konia użytkowanego w rekreacji

E. JELENIE, DANIELE


1. Kalendarz fermy jeleni


2. Orientacyjne parametry zootechniczne wpływające na produkcję

F. OWCE


1. Ogólna klasyfikacja ras i typów użytkowych owiec


2. Podstawowe pojęcia związane z chowem owiec


3. Główne parametry rozrodu i organizacji stada


4. Orienatcyjna masa ciała niektórych ras owiec


5. Wydajność wełnista i mleczna owiec


6. Tucz jagniąt rzeźnych

G. DRÓB


1. Główne kierunki użytkowania oraz niektóre rasy i rody użytkowane w Polsce


2. Orientacyjne masy ciała oraz okresy tuczu drobiu rzeźnego


3. Orientacyjne parametry rozrodu i produkcji jaj

H. FUTERKOWE


1. Najpopularniejsze rasy i odmiany zwierząt futerkowych oraz główne kierunki użytkowania


2. Średnie parametry technologiczne w chowie i hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych


3. Średnie parametry technologiczne w chowie i hodowli roślinożernych zwierząt futerkowych


4. Orientacyjna masa ciała zwierząt futerkowych w różnym wieku (w gramach)

I. RYBY


1. Gęstość obsady karpia w zależności od kategorii stawów


2. Masa jednostkowa karpi w kolejnych stadiach rozwojowych


3. Najcześciej stosowane pasze w chowie karpia


4. Parametry wód przydatnych do hodowli pstrąga


5. Przeżywalność pstrągów tęczowych z tarła wiosennego i jesiennego


6. Dawki pokarmowe starteru i paszy tuczowej dla pstrąga tęczowego


7. Dawki paszy mokrej w żywieniu pstrąga tęczowego


8. Dawki paszy suchej w żywieniu pstrąga tęczowego


9. Zalecane dobowe dawki paszy podczas tuczu towarowego suma afrykańskiego


10. Parametry wód przydatnych do hodowli suma afrykańskiego

J. KOZY


1. Charakterystyka ważniejszych ras kóz


2. Orientacyjne parametry zootechniczne dla kóz


3. Masa ciała koźląt


4. Orientacyjne zapotrzebowanie na różne rodzaje pasz


5. Dawki pokarmowe dla dorosłych kóz


6. Dawki pokarmowe dla młodzieży


7. Dzienne dawki pokarmowe dla kozłów

K. DOBROSTAN ZWIERZĄT


1. Dobrostan loch - wymogi, praktyki, wielkość powierzchni


2. Dobrostan tuczniki - wymogi, praktyki, wielkość powierzchni:


3. Dobrostan krów mlecznych - wymogi, praktyki, wielkość powierzchni


4. Dobrostan krów mamek - wymogi, praktyki


5. Dobrostan opasy - wymogi, praktyki


6. Dobrostan owiec - wymogi, praktyki


7. Dobrostan kur niosek- wymogi


8. Dobrostan brojlery kurze - wymogi


9. Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa - wymogi


10. Dobrostan koni - wymogi


11. Dobrostan kóz - wymogi
XI. WSKAŻNIKI, PARAMETRY EKSPLOATACYJNO - EKONOMICZNE URZĄDZEŃ, PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI

A. KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ


1. Wskazówki metodyczne do obliczania kosztów eksploatacji maszyn


2. Jednostkowe koszty eksploatacji maszyn rolniczych


3. Wskazniki eksploatacyjno-ekonomiczne do obliczania jednostkowych kosztów pracy maszyn i ciagników rolniczych


4. Graniczne wykorzystanie maszyn rolniczych


5. Parametry techniczne urządzeń udojowych


6. Typ i wielkość hali udojowej

B. CZAS PRACY, PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI


1. Produkcja roslinna - nakłady pracy oraz zużycie paliwa na jednostke ponoszone w zależności od systemu i wielkosci produkcji


2. Zapotrzebowanie na prace - chów drobiu


3. Zapotrzebowanie na prace - chów bydła


4. Zapotrzebowanie na prace - chów kóz


5. Zapotrzebowanie na prace - chów owiec


6. Zapotrzebowanie na prace - lochy prośne

C. ENERGIA ODNAWIALNA


1. Produkcja energii elektrycznej z biogazu


2. Biogaz - parametry substratów do produkcji biogazu


3. Biogaz - wartość energetyczna wybranych roślin


4. Biomasa - wartość opałowa wybranych surowców energetycznych


5. Biomasa - właściwości fizykochemiczne wybranych surowców


6. Parametry urządzeń fotowoltaicznych


7. Parametry urządzeń solarnych
XII. OCHRONA ŚRODOWISKA

A. ILOŚĆ POZOSTAŁOŚCI - PRODUKCJA ROLNICZA I PRZEMYSŁ ROLNO - SPOŻYWCZY


1. Roczna ilość pozostałości powstających w gospodarstwach zajmujących się chowem bydła


2. Roczna ilość pozostałości powstających w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej


3. Ilość pozostałości powstających na fermach drobiu


4. Ilość pozostałości powstających w zakładzie wylęgowym, odpady


5. Ilość pozostałości powstających na fermie lisów


6. Roczna ilość pozostałości powstających na fermie kóz


7. Roczna ilość pozostałości powstających w gospodarstwach o roślinno - zwierzęcym profilu produkcji


8. Roczna ilość pozostałości powstających w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji


9. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle cukrowniczym


10. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle mleczarskim


11. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle owocowo - warzywnym


12. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w produkcji soku zagęszczonego z jabłek


13. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych z koncentratów owocowych


14. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle ziemniaczanym


15. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle gorzelniczym


16. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji w przemyśle browarniczym


17. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji w przemyśle winiarskim


18. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle paszowym


19. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle mięsnym (ubojnie)


20. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przetwórstwie mięsnym


21. Ilość pozostałości w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle rybnym

B. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, SUROWCÓW - PRODUKCJA ROLNICZA I PRZEMYSŁ ROLNO - SPOŻYWCZY


1. Roczne zużycie materiałów w gospodarstwach zajmujących się chowem bydła


2. Roczne zużycie materiałów w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej


3. Zużycie materiałów w fermie lisów


4. Zużycie materiałów w zakładzie wylęgowym


5. Zużycie materiałów w gospodarstwach rolnych o profilu roślinnym i roślinno - zwierzęcym


6. Zużycie materiałów na fermach drobiu


7. Zużycie materiałów na fermie kóz


8. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle cukrowniczym


9. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle mleczarskim


10. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle owocowo - warzywnym


11. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w produkcji soku zagęszczonego z jabłek


12. Zużycie wody i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych z koncentratów owocowych


13. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle ziemniaczanym


14. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle gorzelniczym


15. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przemyśle winiarskim


16. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle mięsnym (ubojnie)


17. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle rybnym


18. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji i przerobionego surowca w przemyśle paszowym


19. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę produkcji w przemyśle browarniczym


20. Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przetwórstwie mięsnym
XIII. ZASADY DOBORU MASZYN ROLNICZYCH W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020


1. Wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki w zależności od areału użytków rolnych (UR)


2. Tolerancja oceny przy doborze ciągników


3. Przykłady szacowania wartości wskaźników wyposażania gospodarstwa w ciągniki rolnicze


4. Wskaźniki doboru przyczep rolniczych


5. Zapotrzebowanie przyczep na moc ciągnika


6. Wskaźniki doboru ładowaczy ciągnikowych


7. Wskaźniki doboru ładowarek samobieżnych


8. Wskaźniki wykorzystania pługów do orki średniej i głębokiej


9. Wydajność orki 5-skibowym pługiem zagonowym zawieszanym gleb średnich i ciężkich, w zależności od wielkości pola i mocy współpracującego ciągnika


10. Wskaźniki wykorzystania bron talerzowych


11. Wskaźniki wykorzystania agregatów podorywkowych


12. Wskaźniki wykorzystania bron (kultywatorów) wirnikowych


13. Wskaźniki wykorzystania bron rotacyjnych


14. Wskaźniki wykorzystania agregatów do uprawy przedsiewnej


15. Wskaźniki wykorzystania rozsiewaczy nawozów mineralnych


16. Rozrzutniki obornika - potencjał eksploatacyjny


17. Produkcja nawozów naturalnych w zależności od systemu utrzymania poszczególnych rodzajów zwierząt


18. Wozy asenizacyjne - potencjał eksploatacyjny


19. Aplikatory gnojowicy


20. Wskaźniki wykorzystania siewników zbożowych


21. Agregaty uprawowo-siewne


22. Wskaźniki wykorzystania siewników punktowych


23. Opryskiwacze polowe


24. Kosiarki rotacyjne


25. Wskaźniki wykorzystania przetrząsarek i zgrabiarek karuzelowych


26. Prasy zbierające


27. Platformy do bel siana i słomy


28. Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających


29. Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających silosowych


30. Wskaźniki wykorzystania kombajnów do zbioru zbóż


31. Wskaźniki wykorzystania sieczkarni polowych


32. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru ziemniaków


33. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru buraków cukrowych


34. Suszarnie ziarna


35. System GPS - rolnictwo precyzyjne


36. Minimalna powierzchnia wykorzystania maszyn i narzędzi do uprawy oraz zbioru roślin energetycznych


37. Maszyny stosowane w warzywnictwie


38. Wskaźniki wykorzystania maszyn do zbioru i obróbki owoców


39. Wydajność eksploatacyjna opryskiwaczy sadowniczych i zalecana minimalna powierzchnia sadu


40. Przeciętna liczba oprysków i nakładów pracy ciągników w uprawach sadowniczych


41. Wskaźniki doboru platform sadowniczych w zależności od kosztu zakupu (ceny netto) nowej maszyny


42. Charakterystyka różnych typów dojarni


43. Dobór urządzeń udojowych w zależności od wielkości stada w systemie stanowiskowym


44. Dobór dojarni w zależności od wielkości stada w systemie wolnostanowiskowym


45. Dobór robotów udojowych


46. Dobór pojemności schładzarki mleka w zależności od mleczności i wielkości stada krów oraz liczby dni przechowywania mleka


47. Wskaźniki minimalnej obsady zwierząt dla maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz


48. Wozy paszowe


49. Stacje paszowe
© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

2024

Wdrożenie: CDR Poznań